Amir Sheffer

התעסקתי בפיתוח תוכנות לשוק החינוך בשנתיים וחצי האחרונות והיום אני אחראי על מחקר בטוי לאב, מעבדה וגלריה לצעצועים טכנולוגיים.